"ล้ม หรือ รุก : ปรับพฤติกรรมสู่ชีวิตใหม่" วันที่ 2

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 “ล้ม หรือ รุก : ปรับพฤติกรรมสู่ชีวิตใหม่” วันที่ 2 มีการอภิปรายในหัวข้อเรื่อง "Bully พฤติกรรมรุนแรงและแผลลึกในสังคมไทย" เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง สร้างความเคารพทั้งต่อตนเองและผู้อื่นและปรับลดพฤติกรรมการบูลลี่ที่รุนแรง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว และรองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล เอื้อมณีกูล อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ร่วมกับ แพทย์หญิงปุณยวีร์ บัวหุ่ง โรงพยาบาลนครปฐม ร่วมการอภิปราย จากนั้น มีการอภิปรายหัวข้อ “มิติหลากระดับ ปรับพฤติกรรมเรียนรู้ สู้ภัยโควิด” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง 11 และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข นายวีระชัย ก้อนมณี ที่ปรึกษากลุ่มภารกิจสนับสนุนการจัดหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น และนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี โดยมีคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพใจ และการสาธารณสุขที่มุ่งเน้นพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ล้ม หรือ รุก1
ล้ม หรือ รุก2
ล้ม หรือ รุก3
ล้ม หรือ รุก4
ล้ม หรือ รุก5
ล้ม หรือ รุก6
ล้ม หรือ รุก7
ล้ม หรือ รุก8
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10