นำนักศึกษา UWM ศึกษาดูงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวรรณ ยอดไม้ อาจารย์ประจำภาควิชาอนามัยครอบครัว อาจารย์ ดร.จิรายุ หลายนามเพ็ชร อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา นางสาวเจนจิรา นาทะทอง หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ และผู้แทนนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมคณาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จาก University of Wisconsin at Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ การให้บริการ นวัตกรรมและแนวปฏิบัติด้านการสาธารณสุข โดยนายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และทีมผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมนำเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสเดินทางมาอบรมในหัวข้อ “Community Health & Diseases in Thailand – FIELD EXPERIENCE” ระหว่างวันที่ 15 - 28 พฤษภาคม 2565 โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้จัดการอบรม

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ดูงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี1
ดูงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี2
ดูงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี3
ดูงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี4
ดูงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี5
ดูงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี6
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10