75 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน "75 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งสู่ Modern era of the Public Health" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวต้อนรับอดีตคณบดี คณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงาน ในการนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดเวทีวิชาการ แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "สถาบันการศึกษากับ Modern era of the Public Health" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติ ถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรม (INT) มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน ภายในงานมีพิธีสักการะศาลพระภูมิชัยมงคล และถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีมุทิตาจิตอดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นิทรรศการ "75 ปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งสู่ Modern era of the Public Health" และกิจกรรมการเสวนา เรื่อง "Modern era of the Public Health" โดย คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (WHA Group) ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (รุ่นที่ 19) และ นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ศิษย์เก่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings และ Facebook Live ทางเฟซบุคแฟนเพจ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

75 ปี1
75 ปี2
75 ปี3
75 ปี4
75 ปี5
75 ปี6
75 ปี7
75 ปี8
75 ปี9
75 ปี10
75 ปี11
75 ปี12
75 ปี13
75 ปี14
75 ปี15
75 ปี16
75 ปี17
75 ปี18
75 ปี19
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10