ศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข ณ รพสต. บ้านอ้ายกาง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวรรณ ยอดไม้ ภาควิชาอนามัยครอบครัว อาจารย์ ดร.จิรายุ หลายนามเพชร ภาควิชาโภชนวิทยา นางสาวเจนจิรา นาทะทอง หัวหน้าวิเทศสัมพันธ์ และทีมงานวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จาก University of Wisconsin at Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าศึกษาดูในหัวข้อ “Roles and functions of Health Promoting Hospital, service provided, and primary care cluster (PCC).” และหัวข้อ “Roles and functions of Health Village Volunteer for supporting community-based, and health-related program development: case study of COVID – 19 Response” โดยนายภูมิวัฒน์ โตทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องอ้ายกาง พร้อมด้วยผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้การต้อนรับ และบรรยายพิเศษให้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างประเทศดังกล่าว โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องอ้ายกาง อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนุบรี ภายใต้การอบรมในหัวข้อ “Community Health & Diseases in Thailand – FIELD EXPERIENCE” ระหว่างวันที่ 15 - 28 พฤษภาคม 2565จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข1
ศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข2
ศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข3
ศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข4
ศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข5
ศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข6
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10