พิธีปิดการอบรม Community Health & Disease in Thailand

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังการนำเสนอผลการเรียนรู้จากนักศึกษา University of Wisconsin at Madison, USA ประเทศสหรัฐอเมริกา และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เข้าร่วมการอบรมระยะสั้นในหัวข้อ "Community Health & Disease in Thailand: Field Experience" (ระหว่างวันที่ 15 - 28 พฤษภาคม 2565) จากนั้นคณบดีกล่าวปิดการอบรม พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมวิมานดิน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

พิธีปิดการอบรม 1
พิธีปิดการอบรม 2
พิธีปิดการอบรม 3
พิธีปิดการอบรม 4
พิธีปิดการอบรม 5
พิธีปิดการอบรม 6
พิธีปิดการอบรม 7
พิธีปิดการอบรม 8
พิธีปิดการอบรม 9
พิธีปิดการอบรม 10
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10