พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมพยาบาลเฉพาะทาง

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานในพิธี กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมในพิธีมอบประกาศนียบัตรและการปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรินธร กลัมพากร ประธานหลักสูตรฯ กล่าวรายงานความสำเร็จของการอบรมฯ พร้อมกล่าวแสดงความยินดี ในการนี้ นายแพทย์อดุลย์ บัณฑุกุล นายกสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมงานพร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ จำนวน 50 คน โดยมี คณาจารย์ผู้สอน บุคลากรภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ และนางพอตา กลิ่นหอม หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เข้าร่วมพิธีฯ เพื่อร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

พิธีมอบประกาศนียบัตร1
พิธีมอบประกาศนียบัตร2
พิธีมอบประกาศนียบัตร3
พิธีมอบประกาศนียบัตร4
พิธีมอบประกาศนียบัตร5
พิธีมอบประกาศ6
พิธีมอบประกาศ7
พิธีมอบประกาศ8
พิธีมอบประกาศ9
พิธีมอบประกาศ10
พิธีมอบประกาศ11
พิธีมอบประกาศ12
พิธีมอบประกาศ13
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10