อบรมแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมการอบรม จำนวน 133 คน ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings การบรรยายครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบแนวทางการปฏิบัติในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและคณะ มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายในการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับ ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ1
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ2
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ3
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ4
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ5
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ6
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ7
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ8
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ9
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10