แถลงข่าวสตรีทฟู้ดไทย แหล่งอาหารปลอดภัยและได้คุณค่า ถ้าเราช่วยกัน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานแถลงข่าว “โครงการการจัดการด้านโภชนาการและสิ่งแวดล้อมของอาหารริมบาทวิถี” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราณี ภวัตกุล ผู้แทนนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธี และมอบใบประกาศแก่ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนกว่า 60 แห่ง ซึ่งเป็นการร่วมพัฒนาอาหารริมบาทวิถี สะอาด ปลอดภัย ลดหวาน-มัน-เค็ม เพิ่มใยอาหาร กระตุ้นผู้ขายใส่ใจสุขภาพใน 3 พื้นที่ศึกษา ได้แก่ 1. ฟู้ดทรัค กรุงเทพมหานคร 2.พื้นที่ซอยอารีย์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และ 3. พื้นที่ตลาดราชบุตร จ.อุบลราชธานี ปรับเพิ่มคุณค่าโภชนาการ และโครงการฯ ดังกล่าวมีรองศาสตราจารย์ ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยฯ ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงานมีการนำฟู๊ดทรัค ที่เข้าร่วมโครงการฯ มาให้บริการบริเวณหน้าอาคารสาธารณวิศิษฏ์ ด้วย

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

แถลงข่าวสตรีทฟู้ดไทย1
แถลงข่าวสตรีทฟู้ดไทย2
แถลงข่าวสตรีทฟู้ดไทย3
แถลงข่าวสตรีทฟู้ดไทย4
แถลงข่าวสตรีทฟู้ดไทย5
แถลงข่าวสตรีทฟู้ดไทย6
แถลงข่าวสตรีทฟู้ดไทย7
แถลงข่าวสตรีทฟู้ดไทย8
แถลงข่าวสตรีทฟู้ดไทย9
แถลงข่าวสตรีทฟู้ดไทย10
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10