ร่วมเสวนา "Only One Earth โลกหนึ่งเดียว เรารักษ์โลก โลกก็รักเรา"

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00-12.00 น.

อาจารย์ ดร.ธนกฤต เนียมหอม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเสวนา หัวข้อ “Only One Earth โลกหนึ่งเดียว เรารักษ์โลก โลกก็รักเรา” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา รองคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการเสวนาฯ เพื่อให้การสนับสนุนทางวิชาการ และเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ร่วมผลักดันในการเป็นมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable University) ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย: ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ร่วมเสวนา1
ร่วมเสวนา2
ร่วมเสวนา3
ร่วมเสวนา4
ร่วมเสวนา5
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10