สังเกตพฤติกรรม ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับนักศึกษาด้านสุขภาพจิต

วันที่ 1 มิถุนายน 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสังเกตพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับนักศึกษาด้านสุขภาพจิต” วิทยากรโดย นางสาวแกมแก้ว โบษกรนัฏ และนางสาวนันทนัช เตชะอาภรณ์กุล นักจิตวิทยา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้ อาจารย์ ดร.ธนกฤต เนียมหอม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการอบรมฯ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสังเกตพฤติกรรมและการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นด้านสุขภาพจิต และสร้างแนวทางที่เหมาะสมในการดูแลนักศึกษาในด้านสุขภาพจิต โดยมีคณาจารย์และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย  ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

สังเกตพฤติกรรม 1
สังเกตพฤติกรรม 2
สังเกตพฤติกรรม 3
สังเกตพฤติกรรม 4
สังเกตพฤติกรรม 5
สังเกตพฤติกรรม 6
สังเกตพฤติกรรม 7
สังเกตพฤติกรรม 8
สังเกตพฤติกรรม 9
สังเกตพฤติกรรม 10
สังเกตพฤติกรรม 11
สังเกตพฤติกรรม 12
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10