ตรวจประเมิน AUN-QA หลักสูตร พย.ม. เวชปฏิบัติอาชีวอนามัย ปี 2565

วันที่ 2 สิงหาคม 2565

อาจารย์ ดร.เชต ใจกัลยา อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ประธานผู้ตรวจ และอาจารย์ ดร.สายศรัทธา นุ่มนวล อาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรรมการผู้ตรวจ เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA ระดับคณะ (Tier 1) ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ประจำปี 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ ประธานหลักสูตรฯ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาให้การต้อนรับ และรับการตรวจประเมิน ณ ห้อง 3407 ชั้น 4 อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ตรวจประเมิน AUN-QA1
ตรวจประเมิน AUN-QA2
ตรวจประเมิน AUN-QA3
ตรวจประเมิน AUN-QA4
ตรวจประเมิน AUN-QA5
ตรวจประเมิน AUN-QA6
ตรวจประเมิน AUN-QA7
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10