ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T for BCG

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เนียมหอม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน และ นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้ช่วยคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ทีมพญาไท สามเสนใน และ มักกะสัน โดยติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ พร้อมแลกเปลี่ยนและให้คำแนะนำในการดำเนินงานแก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย  ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

U2T for BCG1
U2T for BCG2
U2T for BCG3
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10