ตรวจประเมิน AUN-QA ระดับคณะ หลักสูตร วท.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)

วันที่ 4 สิงหาคม 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ประธานผู้ตรวจ และ รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข กรรมการผู้ตรวจ เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับคณะ (Tier 1) ประจำปี 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติและภาคพิเศษ) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาศรี สีหะบุตร หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล สิงหกันต์ ประธานหลักสูตรฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชา ให้การต้อนรับ และรับการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 อาคารพิชิต สกุลพราหมณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย  ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ตรวจประเมิน AUN-QA1
ตรวจประเมิน AUN-QA2
ตรวจประเมิน AUN-QA3
ตรวจประเมิน AUN-QA4
ตรวจประเมิน AUN-QA5
ตรวจประเมิน AUN-QA6
ตรวจประเมิน AUN-QA7
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10