เยี่ยมชมผู้ประกอบการและร้านค้าในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ U2T for BCG

วันที่ 4 สิงหาคม 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เนียมหอม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการฯ เยี่ยมชมผู้ประกอบการ/ร้านค้าในชุมชม ของเขตพื้นที่มักกะสัน และพื้นที่พญาไท ที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T ได้เข้าไปร่วมจัดทำการประชาสัมพันธ์ พัฒนาทักษะการจัดจำหน่ายสินค้า เพื่อช่วยเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชน ช่วยส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน

จัดทำโดย  กร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

เยี่ยมชมผู้ประกอบการและร้านค้าในชุมชน1
เยี่ยมชมผู้ประกอบการและร้านค้าในชุมชน2
เยี่ยมชมผู้ประกอบการและร้านค้าในชุมชน3
เยี่ยมชมผู้ประกอบการและร้านค้าในชุมชน4
เยี่ยมชมผู้ประกอบการและร้านค้าในชุมชน5
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10