ตรวจประเมิน AUN-QA หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

วันที่ 5 สิงหาคม 2565

อาจารย์ ดร.เชต ใจกัลยา อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ประธานผู้ตรวจ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ ละกำปั่น อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข กรรมการผู้ตรวจ เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับคณะ (Tier 1) ประจำปี 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมี อาจารย์ ดร.วิสันติ เลาหอุดมโชค หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และประธานหลักสูตรฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชา ให้การต้อนรับ และรับการตรวจประเมิน ณ ห้องแห่งการเรียนรู้ ศ.พญ.มาลินี วงศ์พานิช ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้น 6 อาคารพิชิต สกุลพราหมณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย  ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ตรวจประเมิน AUN-QA 1
ตรวจประเมิน AUN-QA 2
ตรวจประเมิน AUN-QA 3
ตรวจประเมิน AUN-QA 4
ตรวจประเมิน AUN-QA 5
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10