บรรยายพิเศษ เรื่อง "ปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารสุขภาพ เพื่อการจัดบริการสุขภาพ"

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 - 17.00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุญธรรม หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ประไพพิศ มุทิตาเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการบรรยายพิเศษ เรื่อง ปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารสุขภาพเพื่อการจัดบริการสุขภาพ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน ชั้นปีที่ 4 โดยมีคณาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมรับฟัง เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกทักษะและเทคนิคในการสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย  ดร.กัญณัฏฐ์ เทพสุด

บรรยายพิเศษ เ1
บรรยายพิเศษ เ2
บรรยายพิเศษ เ3
บรรยายพิเศษ เ4
บรรยายพิเศษ เ5
บรรยายพิเศษ เ6
บรรยายพิเศษ เ7
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10