จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการเงินยืมคอมพิวเตอร์”

วันที่ 9 สิงหาคม 2565

งานบริหารทรัพยากรบุคคล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการเงินยืมคอมพิวเตอร์” วิทยากรโดย นางสาวสุดาวดี เพ็ชร์ปุ่น และนางสาวกนกวรรณ บุญน้อม โดยมีคณาจารย์ และบุคลากรคณะ ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังหลักเกณฑ์ สิทธิประโยชน์ และวิธีการใช้สิทธิ์สวัสดิการฯ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

จัดทำโดย  ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10