ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์

วันที่ 9 สิงหาคม 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีทีมบริหาร หัวหน้างานประจำสำนักงานคณบดี และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและแผนการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

บริหารความเสี่ยง 1
บริหารความเสี่ยง 2
บริหารความเสี่ยง 3
บริหารความเสี่ยง4
บริหารความเสี่ยง5
บริหารความเสี่ยง6
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10