การบรรยายพิเศษ “นโยบายด้านกิจการนักศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน"
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เนียมหอม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ภายในโครงการฯ มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “นโยบายด้านกิจการนักศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อตอบสนองต่อการเป็น Global citizen” วิทยากรโดย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน การเสวนา หัวข้อ “การพัฒนาโครงการตามแนวทาง MU-HIDEF และการตอบสนองต่อแนวคิด 21st century skills” วิทยากรโดย ผู้แทนคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 จากนั้น เป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำโครงการ ดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การบรรยายพิเศษ 1
การบรรยายพิเศษ 2
การบรรยายพิเศษ 3
การบรรยายพิเศษ 4
การบรรยายพิเศษ 5
การบรรยายพิเศษ 6
การบรรยายพิเศษ 7
การบรรยายพิเศษ 8
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10