กิจกรรม Field trip in Japan (วันที่ 4)
วันที่ 11 สิงหาคม 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรี อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม อาจารย์ ดร.ลลิตา แก้ววิไล อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณาจารย์ที่ร่วมเป็น Research Advisor นางสาวเจนจิรา นาทะทอง หัวหน้างานและบุคลากรจากงานวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิกล พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี - ระดับบัณฑิตศึกษา (นานาชาติ) ที่ร่วมเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโครงการ Tokyo Fieldwork Component โดยร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Migrant’s health and access to healthcare in Japan – clinical best practice” วิทยากรโดย Dr.Takashi Sawada, Minatomachi Medical Center ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings จากนั้น เป็นกิจกรรม Virtual Visit Carabao no kai ที่เป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือแรงงานชาวต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น โดยมีการสัมภาษณ์อาสาสมัครแรงงานต่างชาติชาวไทย ในประเทศญี่ปุ่น เกี่ยวกับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน การอยู่ร่วมกันในสังคม วัฒนธรรม และด้านสุขภาพโครงการ Tokyo Fieldwork Component (ระหว่างวันที่ 7 – 13 สิงหาคม 2565) ในกิจกรรม “Global Health Education Program 2021 - 2022” ภายใต้การอบรม “Faculty of Public Health, Mahidol University, Thailand & Health & Global Policy Institute, Japan Migrant Health in Urban Communities”

จัดทำโดย  ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

กิจกรรม Field trip in Japan 1
กิจกรรม Field trip in Japan 2
กิจกรรม Field trip in Japan 3
กิจกรรม Field trip in Japan 4
กิจกรรม Field trip in Japan 5
กิจกรรม Field trip in Japan 6
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10