ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T for BCG

วันที่ 11 สิงหาคม 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เนียมหอม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน และ นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้ช่วยคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) โดยผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ จากทีมเขตพญาไท เขตสามเสนใน เขตมักกะสัน กรุงเทพมหานคร และทีมตำบลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมรายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

จัดทำโดย  ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

U2T for BCG1
U2T for BCG2
U2T for BCG3
U2T for BCG4
U2T for BCG5
U2T for BCG6
U2T for BCG7
U2T for BCG8
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10