กิจกรรม Field trip in Japan (วันที่ 5)
วันที่ 12 สิงหาคม 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรี อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม อาจารย์ ดร.ลลิตา แก้ววิไล อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณาจารย์ที่ร่วมเป็น Research Advisor นางสาวเจนจิรา นาทะทอง หัวหน้างานและบุคลากรจากงานวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมรับฟังพร้อมให้ข้อเสนอแนะ การนำเสนอผลงานวิจัยกลุ่ม ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ ด้านวัฒนธรรม และความประทับใจจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี - ระดับบัณฑิตศึกษา (นานาชาติ) ที่ร่วมเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโครงการ Tokyo Fieldwork Component โดยมีผู้บริหารจาก HGPI และ Toyota Foundation เข้าร่วมรับฟัง ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings จากนั้น เป็นพิธีปิดโครงการ Tokyo Fieldwork Component โดยมีการมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการอบรม ณ ห้องประชุม Asakusa Culture Tourist information Centerโครงการ Tokyo Fieldwork Component (ระหว่างวันที่ 7 – 13 สิงหาคม 2565) ในกิจกรรม “Global Health Education Program 2021 - 2022” ภายใต้การอบรม “Faculty of Public Health, Mahidol University, Thailand & Health & Global Policy Institute, Japan Migrant Health in Urban Communities”

จัดทำโดย  ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

Field trip in Japan1
Field trip in Japan2
Field trip in Japan3
Field trip in Japan4
Field trip in Japan5
Field trip in Japan6
Field trip in Japan7
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10