โครงการอบรม "การอบรมผู้สัมผัสอาหาร"

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เนียมหอม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  เปิดโครงการอบรม "การอบรมผู้สัมผัสอาหาร"   โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ผลประเสริฐ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล สิงหกันต์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ หลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร  สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัส  และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัส แก่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ประกอบการร้านค้าที่ร่วมโครงการ U2T for BCG  จากพื้นที่แขวงมักกะสัน แขวงสามเสนใน และแขวงพญาไท กรุงเทพมหานคร ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

การอบรมผู้สัมผัสอาหาร1
การอบรมผู้สัมผัสอาหาร2
การอบรมผู้สัมผัสอาหาร3
การอบรมผู้สัมผัสอาหาร4
การอบรมผู้สัมผัสอาหาร5
การอบรมผู้สัมผัสอาหาร6
การอบรมผู้สัมผัสอาหาร7
การอบรมผู้สัมผัสอาหาร8
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10