ตรวจประเมิน AUN-QA หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)

วันที่ 17 สิงหาคม 2565ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ รองคณบดี และอาจารย์ประจำภาควิชาชีวสถิติ ประธานผู้ตรวจ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา และอาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรรมการผู้ตรวจ เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับคณะ (Tier 1) ประจำปี 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เสถียรนพเก้า อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรฯ ให้การต้อนรับ และรับการตรวจประเมิน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย  ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ตรวจประเมิน AUN-QA 1
ตรวจประเมิน AUN-QA 2
ตรวจประเมิน AUN-QA 3
ตรวจประเมิน AUN-QA 4
ตรวจประเมิน AUN-QA 5
ตรวจประเมิน AUN-QA 6
ตรวจประเมิน AUN-QA 7
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10