U2T for BCG ลงพื้นที่เพื่อนำเสนอบรรจุภัณฑ์ ต้นแบบให้กับผู้ปะกอบการ ในพื้นที่ตำบลสูงเนิน
วันที่ 18 และ 22 สิงหาคม 2565

ผู้ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่เพื่อนำเสนอบรรจุภัณฑ์ต้นแบบให้กับ ผู้ปะกอบการในพื้นที่ตำบลสูงเนิน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ตรงต่อความต้องการของผู้ประกอบการ และให้มีความดึงดูดความสนใจจากลูกค้าในการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบในครั้งนี้คำนึงถึงหลัก BCG เป็นหลัก

จัดทำโดย  ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

U2T for BCG 1
U2T for BCG 2
U2T for BCG 3
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10