โครงการเสวนา Share & Learn ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ อินทร รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโครงการเสวนา Share & Learn ครั้งที่ 5/2565 หัวข้อ “การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพช่วยเราได้อย่างไร? (Potential Impact of HTA in Thailand) โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UCBP: Universal Coverage Benefit Package) ” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย หัวหน้าโครงการและนักวิจัยอาวุโสของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program) หรือ HITAP (ไฮแทป)  เป็นู้เสวนาและรองศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา คงศีล อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

โดยโครงการเสวนาฯ ครั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง และประสบการณ์การทำงานวิจัย โดยเน้นการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์เพื่อสุขภาพและการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในสภาพแวดล้อมจริง ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์ เทพสุด

Learn ครั้งที่ 5
Learn ครั้งที่ 52
Learn ครั้งที่ 53
Learn ครั้งที่ 54
Learn ครั้งที่ 55
Learn ครั้งที่ 56
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10