อบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "คุณภาพการตรวจวัดสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจวัด"

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และในฐาะนายกสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กล่าวต้อนรับ ผู้ร่วมอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "คุณภาพการตรวจวัดสุขศาสตร์อุตสาหกรรม และการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจวัด" โดยมีคุณธเนศวร ศิริอาชวะวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด กล่าวเปิดการอบรมเสวนาฯ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลการอบรมสัมมนา ครั้งนี้ จัดโดย สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ส.อ.ป.) ร่วมกับ บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด โดยมีการบรรยายพิเศษเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา 85 คน จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานและการควบคุมคุณภาพของเครื่องมือตรวจวัดและผลการตรวจวัด รวมทั้งให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจวัดฯ ตามกฏหมายของกระทรวงแรงงานด้วย โดยมีวิทยากร 4 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ นายกสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คุณวสันต์ ปิยสถิตธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานทะเบียนความปลอดภัยใน การทำงาน คุณภาสิต มาถาวร ผู้จัดการคุณภาพ บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด และ คุณเจษฎา ทองย้อย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการ บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด

จัดทำโดย  ดร.กัญณัฏฐ์ เทพสุด

อบรมสัมมนาวิชาการ1
อบรมสัมมนาวิชาการ2
อบรมสัมมนาวิชาการ3
อบรมสัมมนาวิชาการ4
อบรมสัมมนาวิชาการ5
อบรมสัมมนาวิชาการ6
อบรมสัมมนาวิชาการ7
อบรมสัมมนาวิชาการ8
อบรมสัมมนาวิชาการ9
อบรมสัมมนาวิชาการ10
อบรมสัมมนาวิชาการ11
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10