การเสวนาการจัดกระบวนการ การจัดการความรู้ฯ

วันที่ 19 สิงหาคม 2565

ศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดการเสวนาการจัดกระบวนการการจัดการความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยากรโดย นายเฉลิมมงคล จันทรแขวก หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล และ นางสาววินิตดา ชุติปัญโญ จากงานบริหารทรัพยากรบุคคล การเสวนาฯ ครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการของคณะได้รับทราบและเข้าใจในการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน กรอบการประเมิน ขั้นตอนการประเมิน และข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

การเสวนา1
การเสวนา2
การเสวนา3
การเสวนา4
การเสวนา5
การเสวนา6
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10