อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิควิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0” ครั้งที่ 2

วันที่ 22 สิงหาคม 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิควิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0” ครั้งที่ 2 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ ร่วมกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และเพิ่มพูนทักษะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ประจำ ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง และพัฒนาการออกแบบหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร รายวิชาและข้อกำหนดตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA Version 4.0 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดโดย งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

AUN-QA 1
AUN-QA 2
AUN-QA 3
AUN-QA 4
AUN-QA 5
AUN-QA 6
AUN-QA 7
AUN-QA 8
AUN-QA 9
AUN-QA 10
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10