U2T for BCG ลงพื้นที่เพื่อนำเสนอบรรจุภัณฑ์ ต้นแบบให้กับผู้ปะกอบการ ในพื้นที่เขตพญาไท
วันที่ 22 สิงหาคม 2565

ทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกับผู้ประกอบการ ร้านข้าวแกงคุณนัท หลังจากที่ได้ร่วมออกแบบป้ายร้านค้าและจัดทำใหม่เพื่อส่งเสริมการขาย พร้อมแนะนำช่องทางการขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อสร้างรายได้ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้

จัดทำโดย  ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

U2T for BCG1
U2T for BCG2
U2T for BCG3
U2T for BCG4
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10