U2T for BCG ลงพื้นที่เพื่อนำเสนอบรรจุภัณฑ์ ต้นแบบให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เขตพญาไท (2)

วันที่ 22 สิงหาคม 2565

ผู้ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกับผู้ประกอบการ ร้านโรตีพี่น้อย อารีย์ หลังจากที่มีการแนะนำให้เพิ่มช่องทางออนไลน์ สามารถสั่งผ่าน Line Official Account สร้าง QR CODE สำหรับเพิ่มเพื่อนในไลน์ โดยนำไปแปะที่รถเข็น เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายขึ้น มีการแปลเมนูโรตีที่ร้านเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ลูกค้าต่างชาติสามารถสั่งเมนูที่ร้านได้สะดวกขึ้น นอกจากนี้ได้แนะนำให้ดูคลิปการอบรมผู้สัมผัสอาหาร เรียนรู้เรื่องหลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมทั้งแนะนำให้ปรับเปลี่ยนน้ำมันสำหรับทำโรตีให้สะอาด และดูแลบริเวณทำโรตีให้เรียบร้อย

จัดทำโดย  ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

U2T for BCG1
U2T for BCG2
U2T for BCG3
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10