เยี่ยมสำรวจและตรวจประเมินด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

วันที่ 23 สิงหาคม 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานคณะกรรมการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) ได้เข้าเยี่ยมสำรวจและตรวจประเมินด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความปลอดภัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ ของส่วนงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความปลอดภัยฯ ระหว่างส่วนงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมชีวภัณฑ์ มหิดล ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างส่วนงานในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งสอดคล้องตาม เป้าหมายที่ 3 (SDGs goal 3) สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย (Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages)

ขอบคุณภาพข่าว: FB: COSHEM

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

เยี่ยมสำรวจ1
เยี่ยมสำรวจ2
เยี่ยมสำรวจ3
เยี่ยมสำรวจ4
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10