กิจกรรม “Global Health Education Program 2021 - 2022”

วันที่ 24 สิงหาคม 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรี อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม อาจารย์ ดร.ลลิตา แก้ววิไล อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณาจารย์ที่ร่วมเป็น Research Advisor นางสาวเจนจิรา นาทะทอง หัวหน้างานงานวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมรับฟังการนำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยกลุ่ม พร้อมให้ข้อเสนอแนะ นำไปปรับประยุกต์ใช้ เพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยกลุ่มในครั้งถัดไปของนักศึกษาระดับปริญญาตรี - ระดับบัณฑิตศึกษา (นานาชาติ) ที่เข้าร่วมกิจกรรม “Global Health Education Program 2021 - 2022” ภายใต้การอบรม “Faculty of Public Health, Mahidol University, Thailand & Health & Global Policy Institute, Japan Migrant Health in Urban Communities” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

กิจกรรม1
กิจกรรม2
กิจกรรม3
กิจกรรม4
กิจกรรม5
กิจกรรม6
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10