U2T for BCG ลงพื้นที่เพื่อนำเสนอบรรจุภัณฑ์ต้นแบบให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 24 สิงหาคม 2565

ผู้ปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการทดลองตลาด ของผลิตภัณฑ์ในโครงการฯ ที่ได้ดำเนินการเข้าไปช่วยผู้ประกอบการในการปรับเปลี่ยนและออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ให้เพิ่มมูลค่าทางการตลาด โดยผู้ประกอบการได้นำบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบใหม่ ไปขายยังตลาดงานส้มโอของดีเมืองสูงเนิน (ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา)ผลที่ได้คือ ผู้ประกอบการสามารถขายผลิตภัณฑ์จากเดิมที่ขายอยู่แล้ว มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 1 เท่าตัว จากราคาขายเดิม ถุงละ 10 บาท หลังจากปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์และออกแบบโลโก้ใหม่ สามารถขายได้ถุงละ 20 บาท ซึ่งผู้ประกอบการพอใจเป็นอย่างมาก และให้คำแนะนำเพิ่มเติม สำหรับการปรับเปลี่ยนโลโก้เพิ่มเติม เพื่อการต่อยอดในอนาคตต่อไป

จัดทำโดย  ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

U2T for BCG1
U2T for BCG2
U2T for BCG3
U2T for BCG4
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10