พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การควบคุมและแก้ไขปัญหา ระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลฯ” รุ่นที่ 7

วันที่ 25 สิงหาคม 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาศรี สีหะบุตร หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การควบคุมและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล ตามระบบการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล” รุ่นที่ 7 โดยมีผู้สนใจจำนวนมากเข้าร่วมอบรมเพื่อรับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ ความสามารถในการดูแลควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานจริง ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภายในโครงการอบรมฯ มีการบรรยายหัวข้อ “ภาพรวมการจัดการน้ำเสียของโรงพยาบาลและข้อบังคับตามระบบการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ผลประเสริฐ บรรยายหัวข้อ “การควบคุมและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานฯ” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต วโรดมรังสิมันตุ์ บรรยายหัวข้อ “กระบวนการฆ่าเชื้อ (Disinfection) ในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช เพชรไทย บรรยายหัวข้อ “เทคนิคการบำบัดน้ำเสียที่มีค่าของแข็งละลาย (TDS) สูง” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ กนกกันฑพงษ์ จากนั้นเป็นกรณีศึกษาปัญหาที่พบในการเดินระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล

จัดทำโดย  ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

พิธีเปิดการอบรม1
พิธีเปิดการอบรม2
พิธีเปิดการอบรม3
พิธีเปิดการอบรม4
พิธีเปิดการอบรม5
พิธีเปิดการอบรม6
พิธีเปิดการอบรม7
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10