ติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ

วันที่ 25 สิงหาคม 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เนียมหอม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) โดยผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ จากทีมในเขตพื้นที่แขวงพญาไท แขวงสามเสนใน แขวงมักกะสัน กรุงเทพมหานคร และทีมตำบลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมรายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ติดตามผล1
ติดตามผล2
ติดตามผล3
ติดตามผล4
ติดตามผล5
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10