ตรวจประเมิน AUN-QA หลักสูตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต(หลักสูตรนาชาติ)

วันที่ 25 สิงหาคม 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประธานผู้ตรวจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ มาลัย กรรมการผู้ตรวจ เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับคณะ (Tier 1) ประจำปี 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล อาจารย์ประจำภาควิชาระบาดวิทยา ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรฯ ให้การต้อนรับ และรับการตรวจประเมิน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ตรวจประเมิน AUN-QA1
ตรวจประเมิน AUN-QA2
ตรวจประเมิน AUN-QA3
ตรวจประเมิน AUN-QA4
ตรวจประเมิน AUN-QA5
ตรวจประเมิน AUN-QA6
ตรวจประเมิน AUN-QA7
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10