พิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การควบคุมและแก้ไขปัญหา ระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลฯ” รุ่นที่ 7

วันที่ 26 สิงหาคม 2565

ศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การควบคุมและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล ตามระบบการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล” รุ่นที่ 7 พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (วันที่ 2) มีการศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎ ในการนี้ พ.อ.เสริมศักดิ์ หงษ์จินดา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมฯ พ.อ.หญิงสมถวิล นุกิจ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ร่วมกับ คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม จากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษ “การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้นทางห้องปฏิบัติการเพื่อควบคุมและดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย” และ “การอ่านและแปลผลทางห้องปฏิบัติการเพื่อควบคุมและดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช เพชรไทย และ คุณอนุพันธ์ เสียงใหญ่ บรรยายพิเศษ “แนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลอย่างยั่งยืน” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล และบรรยายพิเศษ “การตรวจปริมาณไข่พยาธิและแบคทีเรียอีโคไลในน้ำทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลแล้ว” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.วรากร โกศัยเสวี อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตและกีฏวิทยา

จัดทำโดย  ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด 

พิธีปิดการอบรม1
พิธีปิดการอบรม2
พิธีปิดการอบรม3
พิธีปิดการอบรม4
พิธีปิดการอบรม5
พิธีปิดการอบรม6
พิธีปิดการอบรม7
พิธีปิดการอบรม8
พิธีปิดการอบรม9
พิธีปิดการอบรม10
พิธีปิดการอบรม11
พิธีปิดการอบรม12
พิธีปิดการอบรม13
พิธีปิดการอบรม14
พิธีปิดการอบรม15
พิธีปิดการอบรม16
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10