เสวนาสภามหาวิทยาลัยมหิดล MU : The Way Forward 2022

วันที่ 26 สิงหาคม 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเสวนาในกิจกรรม เสวนาสภามหาวิทยาลัย MU : The Way Forward 2022 ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ รองคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา เข้าร่วมรับฟังการเสวนาครั้งนี้ ณ ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดลการเสวนาฯ จัดโดย สภามหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาแนวทางบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกัน ทั้งด้านวิจัย วิชาการ และการบริการวิชาการสู่สังคม เพื่อร่วมผลักดันมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน

ขอบคุณภาพข่าว :ม.มหิดล

จัดทำโดย : ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

เสวนาสภามหาวิทยาลัยมหิดล1
เสวนาสภามหาวิทยาลัยมหิดล2
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10