ร่วมให้การต้อนรับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่ 29 สิงหาคม 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมบริหาร ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา พร้อมทีมเยี่ยมศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในการนี้ มีการนำเสนอและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การพัฒนา Program Learning Outcomes และการประเมินผลภายใต้ AUN-QA” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา หัวข้อ “การบริหารและพัฒนาหลักสูตร Outcomes Based Education” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ มาลัย ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid และการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการ” โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ รองคณบดี โดยมี อาจารย์ ดร.เชต ใจกัลยา อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม และผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงศ์ พลเสน อาจารย์ประจำภาควิชาอนามัยชุมชน ให้การต้อนรับทีมศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรฯ ดังกล่าว จากนั้น ทีมงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา นำเยี่ยมชมพื้นที่การเรียนการสอนของนักศึกษา ห้อง Smart Classroom ชั้น 5 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง และห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี สำนักหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย  ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

ร่วมให้การต้อนรับ 1
ร่วมให้การต้อนรับ 2
ร่วมให้การต้อนรับ 3
ร่วมให้การต้อนรับ 4
ร่วมให้การต้อนรับ 5
ร่วมให้การต้อนรับ 6
ร่วมให้การต้อนรับ 7
ร่วมให้การต้อนรับ 8
ร่วมให้การต้อนรับ 9
ร่วมให้การต้อนรับ 10
ร่วมให้การต้อนรับ 11
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10