โครงการ MU-TALENTS "การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ก้าวสู่นวัตกรรมความรู้ ความเป็นมืออาชีพ"

วันที่ 30 สิงหาคม 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ รองคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดการบรรยายและการเสวนา โครงการ MU-TALENTS การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ก้าวสู่นวัตกรรมความรู้ ความเป็นมืออาชีพ ในหัวข้อ Synergy, Growth Mindset, and Strategic Thinking โดยศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพบุคลากร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การบรรยายฯ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมฯ เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรสายวิชาการให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการหาแนวความคิดใหม่ในการพัฒนาตัวเอง พัฒนางาน พัฒนาทีม และพัฒนาองค์กร จุดประกายความคิดเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการพัฒนา Growth mindset ให้ไปถึงจุดหมายเดียวกันได้อย่างเป็นทีมและเติบโตอย่างยั่งยืน การบรรยายและเสวนาครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดี ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กล่าวขอบคุณวิทยากรพร้อมมอบของที่ระลึก และปิดการบรรยายฯ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย  ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

MU-TALENTS 1
MU-TALENTS 2
MU-TALENTS 3
MU-TALENTS 4
MU-TALENTS 5
MU-TALENTS 6
MU-TALENTS 7
MU-TALENTS 8
MU-TALENTS 9
MU-TALENTS 10
MU-TALENTS 11
MU-TALENTS 12
MU-TALENTS 13
MU-TALENTS 14
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10