นักศึกษาฝึกงานทางด้าน Public Health Field Experience

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ Anna Eklund นักศึกษา ระดับปริญญาโท หลักสูตร master’s program in Public Health (MPH) จาก Faculty of Public Health and Community Medicine, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg ซึ่งนักศึกษาดังกล่าวเป็นนักศึกษาฝึกงานทางด้าน Public Health Field Experience รวมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับ Maternal and Child Health Services in Thailand. โดยจะร่วมฝึกงานกับภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลนักศึกษาดังกล่าว ฝึกปฏิบัติงาน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 15 มกราคม 2566 เป็นเวลาทั้งสิ้น 10 สัปดาห์

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

Public Health Field Experience1
Public Health Field Experience2
Public Health Field Experience3
Public Health Field Experience4
Public Health Field Experience5
Public Health Field Experience6
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10