PA-Visit ภาควิชาอนามัยครอบครัว ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมบริหาร และเจ้าหน้าที่จากงานแผนและพัฒนาองค์กร เยี่ยมชมภาควิชาและรับทราบการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของภาควิชาอนามัยครอบครัว โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา จารุพูนผล หัวหน้าภาควิชา พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากรของภาควิชาฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเพ็ญศรี พิชัยสนิธ ชั้น 8 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

PA-Visit 1
PA-Visit 2
PA-Visit 3
PA-Visit 4
PA-Visit 5
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10