PA-Visit ภาควิชาจุลชีววิทยา ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมบริหาร และเจ้าหน้าที่จากงานแผนและพัฒนาองค์กร เยี่ยมชมภาควิชาและรับทราบการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของภาควิชาจุลชีววิทยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ หัวหน้าภาควิชา พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากรของภาควิชาฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

PA-Visit 1
PA-Visit 2
PA-Visit 3
PA-Visit 4
PA-Visit 5
PA-Visit 6
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10