PA-Visit ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมบริหาร และเจ้าหน้าที่จากงานแผนและพัฒนาองค์กร เยี่ยมชมภาควิชาและรับทราบการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของภาควิชา (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมี คณาจารย์ และบุคลากรของภาควิชาฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารพิชิต สกุลพราหมณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

PA-Visit1
PA-Visit2
PA-Visit3
PA-Visit4
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10