อบรมหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพครบวงจรสำหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม (Wellness for Industry)

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ จำกัด (มหาชน) (WHA)เป็นประธานร่วมในการกล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “การสร้างเสริมสุขภาพครบวงจรสำหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม (Wellness for Industry)” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และกล่าวแนะนำหลักสูตรฯโดยการอบรมฯ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 - วันที่ 10 มีนาคม 2566 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings โดยการอบรมฯ ดังกล่าว มีเนื้อหาการอบรมฯ แบ่งออกเป็น 6 หมวดวิชาได้แก่หมวดที่ 1 การประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขภาพจากสภาพแวดล้อมในการทำงานหมวดที่ 2 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมหมวดที่ 3 การป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหมวดที่ 4 โภชนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการชะลอวัยหมวดที่ 5 การสร้างเสริมสุขภาพทางกายและจิตใจ เพื่อเตรียมเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพหมวดที่ 6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมสุขภาพของพนักงานในองค์กรโดยมีอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ บรรยาย อภิปรายและร่วมแลกเปลี่ยนระหว่างผู้สอนกับผู้เข้าอบรมเพื่อให้เป็นการเรียนรู้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ การบริหารจัดการองค์กรสำหรับดำเนินงานในการพัฒนาบุคลากรด้านบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสม อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนในสถานประกอบการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA) จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพครบวงจรสำหรับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม (Wellness for Industry) สนับสนุนโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์ เทพสุด

Wellness for Industry1
Wellness for Industry2
Wellness for Industry3
Wellness for Industry4
Wellness for Industry5
Wellness for Industry6
Wellness for Industry7
Wellness for Industry8
Wellness for Industry9
Wellness for Industry10
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10