อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

ศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพบุคลากร เป็นประธานเปิดและบรรยาย ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การเตรียมความพร้อมของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” โดยมีบุคลากรสายวิชาการ กลุ่มอาจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เข้าร่วมอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ ความเข้าใจ ในการสร้างผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพและเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชีัน 5 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

อบรมเชิงปฏิบัติการ1
อบรมเชิงปฏิบัติการ2
อบรมเชิงปฏิบัติการ3
314960102 623785436228871 6870271568926170072 n
อบรมเชิงปฏิบัติการ4
อบรมเชิงปฏิบัติการ5
อบรมเชิงปฏิบัติการ7
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10