ประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 16 เรื่อง “Future Food & Nutrition in the Era of Modern Medicine”

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 16 เรื่อง “Future Food & Nutrition in the Era of Modern Medicine” อาหารและโภชนาการแห่งอนาคตในการแพทย์ยุคใหม่ พร้อมมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นภาควิชาโภชนวิทยา ประจำปี 2565 โดยมี คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจจำนวนมากเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ความมั่นคงทางด้านอาหารและโภชนาการในสถานการณ์โลกปัจจุบัน” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล การบรรยายพิเศษ “สิ่งที่เราต้องรู้เกี่ยวกับ กัญชง-กัญชาบำบัด” วิทยากรโดย ทันตแพทย์วิกิต ประกายหาญ การบรรยายพิเศษ “ความหวังและความท้าทายของการใช้กัญชง-กัญชาในอาหาร” วิทยากรโดย นายแพทย์อิสระ เจียวิริยบุญญา และคุณกาญจนา เข่งคุ้ม จากนั้นเป็น Lunch symposium sponsored by บริษัท กรีนสปอต จำกัด หัวข้อ Health Benefits of Soy วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล การบรรยายพิเศษ “การใช้อาหารฟังก์ชั่นร่วมเสริมเพื่อต้านเชื้อโควิด 19” วิทยากรโดย เภสัชกรหญิง ดร.ผกากรอง ขวัญข้าว และการบรรยายพิเศษ “นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้สูงอายุ” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า พร้อมมีการออกบูธผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดย ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2565 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์ เทพสุด

ประชุมวิชาการ1
ประชุมวิชาการ2
ประชุมวิชาการ3
ประชุมวิชาการ4
ประชุมวิชาการ5
ประชุมวิชาการ6
ประชุมวิชาการ7
ประชุมวิชาการ8
ประชุมวิชาการ9
ประชุมวิชาการ11
ประชุมวิชาการ12
ประชุมวิชาการ13
ประชุมวิชาการ14
ประชุมวิชาการ15
ประชุมวิชาการ16
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10