AOI Signing Ceremony

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

รองศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรจากงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Dr. Mila Tejamaya, Head of Occupational Health and Safety Department Faculty of Public Health, Universitas Indonesia พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจาก Faculty of Public Health, Universitas Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาส AOI Signing Ceremony ระหว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Faculty of Public Health, Universitas Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย โดยเป็นการทำความร่วมมือทางด้านงานวิจัย วิชาการ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่าง 2 สถาบัน จากนั้น เป็นการหารือทางด้านวิจัย และวิชาการทางด้าน Occupational Health and Safety นำโดย อาจารย์ ดร.วิสันติ เลาหกุล หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมด้วยคณาจารย์จากภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การลงนามความร่วมมือ และการหารือดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดทำโดย  ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

Ceremon1
Ceremon2
Ceremon3
Ceremon4
Ceremon5
Ceremon6
Ceremon7
Ceremon8
Ceremon9
Ceremon10
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10