Share & Learn ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ อินทร รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Share & Learn ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรมและการจัดการเชิงธุรกิจอย่างสร้างสรรค์” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร์ ไชยกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล คณาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา และ รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข เป็นผู้ดำเนินการเสวนา โดยมีคณาจารย์และบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทาง กระบวนการ และเทคนิคการต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings

จัดทำโดย ดร.กัญณัฏฐ์  เทพสุด

Share & Learn 1
Share & Learn 2
Share & Learn 3
Share & Learn 4
Share & Learn 5
Share & Learn 6
Share & Learn 7
Share & Learn 8
Share & Learn 9
Share & Learn 10
Share & Learn 11
Generated by jAlbum 23.2.4, Atom 10